Právne služby

Obchodné právo

Pomáhame podnikateľom zorientovať sa v obchodnom práve. Pri poskytovaní právnych služieb máme na zreteli v prvom rade záujem klienta, pričom berieme ohľad aj na oblasť podnikania klienta a predchádzanie možným rizikám. Klient u nás získa právne riešenie jeho problému a môže sa plne sústrediť na svoje podnikanie.

V oblasti obchodného práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • všeobecné obchodné podmienky
 • nekalá súťaž
 • náhrada škody
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • spisovanie a analýza zmlúv – kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, leasingová zmluva, zmluva o úvere, licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve a ďalšie

Korporátne právo

Pre začínajúcich podnikateľov býva často oriešok, akú formu podnikania zvoliť. Skúsenejší podnikatelia už vedia, že s každou zmenou sa mení aj právna dokumentácia a zápis v obchodnom registri. Počas svojej existencie sa obchodná spoločnosť dynamicky rozvíja a mení, často dochádza k zmene obchodného mena, sídla, predmetov podnikania, menia sa v nej ľudia, spája sa s inými obchodnými spoločnosťami alebo sa rozdeľuje, vo vnútri spoločnosti nastávajú interné boje, prípadne je potrebné vykonať zmeny v dôsledku zmien legislatívy. Ponúkame právne služby pri zakladaní obchodných spoločností, ich zmenách, pomôžeme Vám s ich likvidáciou.

V oblasti korporátneho práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a likvidácie – zakladanie, zmeny s.r.o., a.s., zakladanie organizačných zložiek
 • spisovanie spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a stanov
 • poradenstvo, vypracovanie potrebných dokumentov
 • zápis do obchodného registra
 • výmaz z obchodného registra
 • prevody obchodných podielov, prevody akcií
 • fúzie spoločností
 • rozdelenie spoločnosti
 • zvýšenie a zníženie základného imania

Doprava a logistika

Dlhodobo poskytujeme právne služby práve pre podnikateľov zaoberajúcich sa dopravou od prípravy zmluvnej dokumentácie, cez proces eliminácie možných rizík, pri vymáhaní pohľadávok či náhrade škody.

V oblasti dopravy a logistiky poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • všeobecné obchodné podmienky v doprave
 • zmluvy v logistike, doprave, preprave tovaru
 • vymáhanie pohľadávok
 • poistné udalosti a náhrada škody

Vymáhanie pohľadávok a náhrada škody

Podnikateľ každý deň znáša podnikateľské riziko a alfou a omegou úspešného podnikania je dostať včas zaplatené za svoj tovar a služby a eliminovať hroziace škody. V tomto smere Vám vieme poskytnúť právne služby už pri začiatku realizácie zmluvného vzťahu nastavením efektívnych nástrojov a postupov, ako aj pri samotnom vymáhaní pohľadávok a uplatňovaní nárokov na náhradu škody.

Pri vymáhaní pohľadávok a náhrady škody poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou
 • kúpa, predaj, postúpenie, započítanie pohľadávok
 • vymáhanie náhrady škody
 • exekúcia, dobrovoľná dražba

Občianske právo

Občianske právo je všeobecným právnym odvetím súkromného práva, realizuje sa v bežnom styku medzi ľuďmi a má svoje pravidlá. Preto je vždy lepšie sa radšej vopred poradiť a problému predísť, ako hľadať riešenie na už existujúci problém.

V oblasti občianskeho práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • spisovanie a analýza zmlúv – kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o ručení, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva a ďalšie
 • zakladanie nadácií, združení, pozemkových spoločenstiev
 • spisovanie závetov, listín o vydedení, dedičských dohôd, návrh na prejednanie novoobjaveného majetku, zastupovanie v dedičskom konaní
 • právo nehnuteľností a susedské spory
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • úprava, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • právo duševného vlastníctva
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotrebiteľa
 • poistné udalosti
 • náhrada škody
 • vydanie bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Rodinné právo

Rodina je základná bunka spoločnosti a je potrebné ju chrániť. Zároveň v rodinnom kruhu sa často stávajú citlivé situácie, ktoré majú zásadný dopad na ďalší život človeka. Máme bohaté skúsenosti pri zastupovaní našich klientov v rodinnoprávnych veciach, pri riešení tejto problematiky vždy pristupujeme s ohľadom na citlivosť každého prípadu a zároveň právne efektívne. Klientov zastupujeme v rozvodovom konaní i v konaní o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom vrátane výživného, ako aj v ďalších konaniach.

V oblasti rodinného práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • rozvod a vyporiadanie majetku
 • výživné
 • úprava styku s maloletým dieťaťom
 • určenie rodičovstva, určenie otcovstva
 • zapretie otcovstva
 • pestúnska starostlivosť
 • poručníctvo
 • opatrovníctvo
 • osvojenie
 • povolenie uzavrieť manželstvo

Právo nehnuteľností

Kúpa domu, bytu, ich predaj či iné nakladanie s nehnuteľným majetkom (darovanie, prenájom) je zásadné životné rozhodnutie, pričom vystavených riziku je obvykle väčší objem financií. Majetok i investície našich klientov sa usilujeme v plnej miere chrániť, preto pri príprave zmlúv a ich posudzovaní berieme v prvom rade zreteľ na tento aspekt.

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • právny servis pri zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • spisovanie a analýza zmlúv
 • prevody nehnuteľností – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
 • zmluvy o vecných právach k nehnuteľnostiam - záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva, zmluva o predkupnom práve
 • nájomná zmluva (nájom domu, bytu, nebytového priestoru, pozemku)
 • vydržanie
 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • spisovanie a analýza zmlúv o výkone správy bytového domu
 • zakladanie pozemkových spoločenstiev
 • žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • žaloby o neplatnosť
 • žaloby o vypratanie
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Duševné vlastníctvo, právo IT

Duševné vlastníctvo je výsledkom ľudského myslenia a tvorivosti a je majetkom nehmotnej povahy, preto je potrebné ho z pozície práva chrániť.

V oblasti práva duševného vlastníctva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva – autorské právo, právo výkonných umelcov, právo výrobcov zvukových a zvukovo – obrazových záznamov, právo vysielateľov, právo obchodného mena a dobrej povesti právnickej osoby, zlepšovacie návrhy, know – how, logo doménové mená
 • príprava licenčných zmlúv
 • registrácia ochrannej známky, patentu, dizajnu, úžitkového vzoru, topografie polovodičového výrobku, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku
 • spísanie žalôb a zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práva duševného vlastníctva, ochrana obchodného mena
 • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva

Pracovné právo

Pracovné právo ako odvetvie práva upravuje vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Pracovný pomer sa zakladá dohodou – pracovnou zmluvou, pričom Zákonník práce jasne definuje práva i povinnosti zamestnávateľov i zamestnancov, ktoré musia byť dodržané. Najčastejšie k porušovaniu práv dochádza pri skončení pracovného pomeru, kedy pri včasnom zásahu, je možné predísť mnohým problémom.

V oblasti pracovného práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • komplexné právne služby a poskytovanie právneho poradenstva
 • právny audit a due diligence v oblasti pracovného práva
 • vypracúvanie vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie
 • pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe) vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní a ukončovaní činnosti podniku
 • zodpovednosť v pracovnom práve a náhrada škody zo zodpovednosti zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa Zákonníka práce (hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania)
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (žaloby o zaplatenie mzdy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu škody)
 • zastupovanie zamestnávateľov
 • zastupovanie zamestnancov

Športové právo

Kariéra športovca je vždy závislá od jeho zdravotného stavu a výkonu. Preto športovcom odporúčame, aby už v dobe, kedy ich športové výkony a úspechy rastú, mysleli dopredu a vhodne si nastavili svoje právne vzťahy.

V oblasti športového práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • zakladanie športových klubov, ich zmeny
 • právne zastupovanie športovcov a športových klubov pri uplatňovaní ich nárokov
 • právne poradenstvo a právne zastupovanie najmä v oblasti futbalu, právne zastupovanie pred Slovenským futbalovým zväzom, FIFA, rozhodcovskými a všeobecnými súdmi
 • spisovanie, analýza a pripomienkovanie zmlúv – hráčska zmluva, transferová zmluva (prestup), odstupné, výchovné, uvoľňovanie za účelom reprezentácie, zmluva s trénerom, zmluva s rozhodcom, zmluva s agentom, zmluva s manažérom, zmluva o zlúčení klubov, zmluva o prevode súťažnej licencie (postúpenie práva štartu), sponzorská zmluva
 • právne poradenstvo a právne zastúpenie pri zodpovednostných vzťahoch, pri dopingu

Trestné právo

Trestné stíhanie je vážna vec, má zásadný dopad na slobodu človeka a na jeho ďalší život a vzťahy. Právo na obhajobu je najzákladnejšie právo obvineného v trestnom konaní, pričom predovšetkým prostredníctvom obhajcu môže obvinený toto právo realizovať. Je pritom nevyhnutné, aby v trestnom konaní boli objasnené všetky skutočnosti svedčiace v prospech obvineného a aby za skutok nebola odsúdená nevinná osoba. Naše bohaté skúsenosti s trestným právom a trestným konaním Vám umožnia realizovať svoje práva v plnej miere.

V oblasti trestného práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • právne analýzy právne zložitých prípadov z trestnoprávneho hľadiska
 • kvalifikované spísanie trestného oznámenia
 • obhajoba obvineného, obžalovaného, odsúdeného vo všetkých štádiách trestného konania (právna analýza veci, priama účasť na všetkých úkonoch trestného konania, podania orgánom činným v trestnom konaní a súdu, sťažnosti, návrhy, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania)
 • spísanie žiadosti o odklad výkonu trestu, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, žiadosti o zahladenie odsúdenia, žiadosti o milosť
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom

Súdne spory a rozhodcovské konanie

Konanie pred súdom má svoje pravidlá, pričom pre úspech vo veci je nevyhnutné poznať zásady i procesné postupy tak, aby nárok bol uplatnený včas, mal všetky prepísané náležitosti, bol uplatnený v riadnej výške, adekvátne odôvodnený a pod. Naše mnohoročné skúsenosti z právneho zastupovania klientov pred súdmi nám umožňujú byť právne činní vo všetkých typoch konaní. Keďže disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, pri podaní návrhu alebo žaloby prostredníctvom našej advokátskej kancelárie Vám ušetríme financie na súdnych poplatkoch.

V oblasti sporovej agendy poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • právna analýza prípadu, vyhodnotenie pozície klienta, možných rizík a určenie procesnej stratégie
 • spísanie návrhov, žalôb, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov – odvolanie, sťažnosť, žaloba na obnovu konania, dovolanie
 • zastupovanie klientov v obchodnoprávnych, občianskoprávnych, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach
 • zastupovanie klientov pred súdmi vrátane zastupovania pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR a pred rozhodcovskými súdmi
 • zastupovanie klientov v exekučných konaniach

Správne právo

Správne právo tvoria normy verejného práva, ktoré upravujú vzťahy medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ako aj medzi správnymi orgánmi navzájom.

V oblasti správneho práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • stavebné konanie – právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • daňové konanie – právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • priestupkové konanie – právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • konanie vo veciach živnostenského registra – právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • správne súdnictvo – právne poradenstvo a právne zastupovanie

Imigračné právo

Pomáhame cudzincom, ktorí prichádzajú na Slovensko podnikať, pracovať či študovať, pri získaní povolenia na pobyt.

V oblasti imigračného práva poskytujeme pre klientov najmä nasledujúce právne služby:

 • povolenie na prechodný pobyt – právne poradenstvo a právne zastupovanie pri získaní povolenia na prechodný pobyt za účelom podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, povolenia na prechodný pobyt na základe modrej karty Európskej únie – modrá karta
 • povolenie na trvalý pobyt - právne poradenstvo a právne zastupovanie pri získaní povolenia na trvalý pobyt – trvalý pobyt na 5 rokov, na neobmedzený čas, dlhodobý pobyt
 • tolerovaný pobyt – právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • spísanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu, žiadosti obnovenie prechodného pobytu, spísanie žiadosti o vydanie modrej karty, žiadosti o obnovenie modrej karty, spísanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu
 • povolenie na zamestnanie - právne poradenstvo a právne zastupovanie
 • založenie živnosti
 • založenie spoločnosti – založenie s.r.o., založenie a.s.
 • zmeny v spoločnosti vrátane rozšírenia predmetov podnikania – zmeny v s.r.o., zmeny v a.s.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Vyššie uvedené právne služby predstavujú obvyklý a frekventovaný rozsah našej činnosti. V prípade, že Váš právny problém alebo požiadavky sú špecifické, budeme radi, ak sa na nás s dôverou obrátite. Naša advokátska kancelária dôsledne a detailne zanalyzuje každú právnu vec a ponúkne efektívne riešenie aj zložitých a sofistikovaných prípadov.

Úspech klienta je pre nás na prvom mieste

Kontaktujte nás