GDPR

GDPR – podmienky ochrany osobných údajov


Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Andrea Gireth, so sídlom J. M. Hurbana 334/32, 010 01 Žilina, IČO: 42 349 214 (ďalej len „my“ alebo „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na office@advokatgireth.sk alebo poštou na adrese nášho sídla. Vážime si Vašu dôveru, rešpektujeme Vaše súkromie, preto dodržiavame pravidlá ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dbáme na zásady ochrany osobných údajov, a to

 • zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, najmä pri získavaní osobných údajov v snahe zabezpečiť ich minimalizáciu,
 • zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, najmä informovaním dotknutých osôb, určením vhodných právnych základov, stanovením primeranej doby uschovávania údajov,
 • zásadu obmedzenia účelom, získavaním údajov iba na vymedzené účely, dodržiavaním obmedzení, ktoré tieto účely pre spracúvanie predstavujú,
 • zásadu bezpečnosti údajov prijatím opatrení pre zaistenie správnosti, úplnosti a dôvernosti údajov,
 • zásadu minimalizácie uchovávania, pričom rešpektujeme dobu uchovávania údajov podľa vymedzených účelov spracúvania.

Aké osobné údaje spracúvame?

 • osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii, právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a na plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností,
 • osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov v súlade s právnymi predpismi a na účely vymedzené právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov a ďalšími právnymi predpismi,
 • osobné údaje dodávateľov, zamestnancov dodávateľov na účely realizácie vzájomných práv a povinností z obchodnoprávnych vzťahov,
 • osobné údaje obchodných partnerov, ich zamestnancov,
 • osobné údajov záujemcov o informačné materiály (newsletter).

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli

 • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie,
 • plniť zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb,
 • zamestnávať,
 • realizovať vzťahy s dodávateľmi služieb a obchodnými partnermi,
 • poskytovať informácie o našich právnych službách a právnych novinkách osobám, ktoré prejavili záujem a vyjadrili súhlas so zasielaním newslettra.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

 • právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Poskytovanie iných ako právnych služieb

 • právny základ: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo oprávnený podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

 • právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

 • právny základ: oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Marketingové účely vrátane zverejnenia referencií klientov a ich názoru na poskytovanie právnych služieb zo strany našej advokátskej kancelárie

 • právny základ: oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, účely historického a vedeckého výskumu

 • právny základ: čl. 89 GDPR - súvisiace predpisy: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach Mzdy a personalistika - právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a ďalšie právne predpisy

Účtovné a daňové účely

 • právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ďalšie zákony z oblasti účtovníctva a správy daní

Vzťahy s dodávateľmi služieb a obchodnými partnermi

 • právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšie právne predpisy

Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí prevádzkovateľa kontaktujú prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na e-mailovú adresu

 • právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • súvisiace predpisy: zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, Advokátsky poriadok

Oprávnené záujmy
Ak ide o spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov), našim oprávneným záujmom je najmä ochrana našich práv, uplatňovanie právnych nárokov, ochrana majetku a zaistenie bezpečnosti informácií v našom systéme.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických a právnických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania).

Údaje o návštevnosti našich webových stránok zdieľame so spoločnosťou Google, ktorá je spoločným prevádzkovateľom takto spracúvaných osobných údajoch.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, t. j. najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre ďalšie spracúvanie alebo uchovávanie osobných údajov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientský spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o vás získavame osobné údaje?
Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo Slovenskej advokátskej komore.

Spracúvanie súborov cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory cookies. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zásady používania cookies


Internetová stránka: https://www.advokatgireth.sk/

V zmysle Nariadenia GDPR považujeme za potrebné jasne a presne Vás informovať o účele COOKIES a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri používaní Internetovej stránky využívate.

Súbory Cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax webových lokalít.

Čo sú súbory Cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory Cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení. Nepoužívame Vaše údaje na reklamné účely.

Ako kontrolovať súbory Cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org a na www.cookiesandyou.com. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov Cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie (napríklad pre google chrome je klávesová skratka Ctrl+Shift+N, na mobile je to v ponuke v nastaveniach prehliadača).

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má webstránka advokatgireth.sk? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom e-mailu: office@advokatgireth.sk, alebo písomne na adresu nášho sídla.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím základných COOKIES. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov COOKIES, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, alebo nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Deaktivácia Cookies

Prehliadač: Internet Explorer
1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“.
2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Na zablokovanie všetkých COOKIES premiestnenie posuvník do hornej polohy.
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.

Prehliadač: Google Chrome
1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“.
2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
3. Kliknite na „Súbory COOKIES“.
4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov COOKIES “.

Prehliadač: Mozilla Firefox
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“.
3. V sekcii „COOKIES a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie COOKIES a údajov stránok“.

Odstránenie Cookies

Prehliadač: Internet Explorer
1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“.
2. Začiarknite políčko Súbory „COOKIES“ a údaje webovej lokality.
3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.

Prehliadač: Google Chrome
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“.
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory COOKIES a iné dáta webu“.
3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.

Prehliadač: Mozilla Firefox
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“.
3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“.
4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.
5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „COOKIES“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory COOKIES, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi COOKIES sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov COOKIES vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi COOKIES, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Instagram plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Instagramu na našich stránkach je označený logom Instagramu. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Instagrame, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagram, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/.

Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.

Linkedin plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Lindedin (LinkedIn Corporation, Mountain View, California, USA). Plugin Lindedin na našich stránkach je označený logom Lindedin. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Lindedin. Lindedin je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Lindedin, Lindedin zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Lindedin môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Lindedin nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Lindedin, odporúčame priamy kontakt s Lindedin, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Pokiaľ si neprajete, aby Lindedin mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Lindedin.

Odoslanie požiadaviek prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na e-mailovú adresu

Odoslaním svojej požiadavky v elektronickom kontaktnom formulári prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu office@advokatgireth.sk prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/-a 16 a rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (osobné údaje), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne pre advokátsku kanceláriu kancelárie JUDr. Andrea Gireth, so sídlom J. M. Hurbana 334/32, 010 01 Žilina, IČO: 42 349 214 (ďalej len „my“ alebo „prevádzkovateľ“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných právnych služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám dotknutých osôb ako potenciálnych klientov zadaných v elektronickom kontaktnom formulári. Som si vedomý/-á, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia odpovede prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: JUDr. Andrea Gireth, so sídlom J. M. Hurbana 334/32, 010 01 Žilina, IČO: 42 349 214. Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bol/-la poučená a som si vedomý/-á svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to: právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomý/-á toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na office@advokatgireth.sk alebo poštou na adrese nášho sídla. Týmto potvrdzujem, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odoslaním svojej požiadavky v elektronickom kontaktnom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/-la s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely elektronického kontaktného formulára a porozumel/-la im v plnom rozsahu.

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovateľa nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania odpovedí k Vašim požiadavkám zadaných prostredníctvom elektronického kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, a to v súlade s nariadením GDPR.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Úspech klienta je pre nás na prvom mieste

Kontaktujte nás